تبلیغات
شهدای دیزیچه - شهید عبدالمجید غلامی
شهدای دیزیچه
پایگاه بسیج شهدای 1و2
سه شنبه 2 مهر 1392 :: نویسنده : خادمین شهدای دیزیچه

شهید عبدالمجید غلامی60

(سن قانونی)

نام:عبدالمجید *** شهرت:غلامی *** نام پدر:حسین *** تاریختولد:1348 *** محل تولد: دیزیچه *** تاریخ شهادت:24/12/1366 *** محل شهادت:حلبچه *** نامعملیات:بیتالمقدس 10  ***محلدفن:گلزارشهدای شهردیزیچه

 

کجا زپا می‌نشیند کسی که بی‌تاب است            که رودخانة  برگِل نشسته مرداب است

چگونه دل نتپد در هوای کوچیدن                   زسینه‌ای که در آن نقش داغ احباب است

چورودخانه روانمبه  بحر جانبازی                    گواه من دلبی‌تاب وچشم پر آب است


شهید عبدالمجید غلامی60

(سن قانونی)

نام:عبدالمجید *** شهرت:غلامی *** نام پدر:حسین *** تاریختولد:1348 *** محل تولد: دیزیچه *** تاریخ شهادت:24/12/1366 *** محل شهادت:حلبچه *** نامعملیات:بیتالمقدس 10  ***محلدفن:گلزارشهدای شهردیزیچه

 

کجا زپا می‌نشیند کسی که بی‌تاب است            که رودخانة  برگِل نشسته مرداب است

چگونه دل نتپد در هوای کوچیدن                   زسینه‌ای که در آن نقش داغ احباب است

چورودخانه روانمبه  بحر جانبازی                    گواه من دلبی‌تاب وچشم پر آب است

 

حلبچه،شهریکهمردمشرایکیازخونخوارترین وبی‌رحم‌ترینافرادتاریخ،قتلعامکرد؛آنهمبافجیع‌ترینمرگ،بمبارانشیمیایی. در این رخداد تلخمردمیبی‌گناهدرسهمنطقهحلبچه، خرمالودهکدهعنبگروه گروهبهشهادترسیدند.

منخودنیزبهعنوانفیلم‌بردار،یکیازشاهداناینجنایتعظیمتاریخبودم.منقساوتقلبدشمنرادرآنمنطقهباچشمخوددیدموتاآنجاکهمی‌توانستم،گریستم.شهیدعبدالمجیدغلامییکیازمدافعانمردمبی‌گناهاینمنطقهبودکهجانبرسردفاعجانانه‌اشگذاشت.

شهیدعبدالمجیدغلامیدرسال 1348 درخانواده‌ایمذهبیدرشهردیزیچهدیدهبه‌جهانگشودوتحصیلاتخودرا درهمینشهرادامهداد.روحیهانقلابی اوباعثشد ویازهمانابتدایتشکیلبسیجمدارسدراینشهر،وارداینارگانبرخاستهازدلمردمشود و تالحظهشهادتنیزبهفعالیتخوددراینارگانادامهبدهد.

ازآنجاکهعبدالمجیدباقرآنمجیدهمیشهمأنوسبود، بهارزش‌هایمذهبیازدلوجانعشقمی‌ورزیدوبهعنوانمسئولتبلیغاتمدرسهراهنماییانتخابشدوحقیقتاٌدرانجاموظیفه‌ایکهبهعهدهگرفتهبود،ازهیچکوششیدریغنکرد.اوبهعنوانعضویفعال،در مسابقات قرائتقرآنکهازطرفبسیجمدارسبرگزارمی‌شد، شرکت می‌نمود وخودنیزدراینمسابقات بسیارتلاشمی‌کرد.به‌طوریکهرتبـۀاوّلیادوّماینمسابقاتراکسبمی‌کرد.شهیدعبدالمجیدغلامیچندینبارازطرفامامجمعهومسئولانفرهنگیشهرستانمبارکهتشویقشد.

تلاش‌هایشبانه‌روزیاوباعثشداورافعال‌ترینونفراولبسیجمدارسدرناحیةمبارکهبشناسند. مسئولیتآموزشبسیجمدرسهشهیدجباریرا هم بهاودادنددردوراندبیرستاننیزفعالیت‌هایخودرابه‌طورگسترده‌تریادامهداد.

عبدالمجیددرتشکیلوراه‌اندازیاردوهایفرهنگینقشتعین‌کننده‌ایداشتوخوددرگروه‌هایتئاتروسرودعضویتداشتوازاعضایفعالگروه‌هایهنریبود.

عبدالمجیددلشدرهوایجبهه‌هاینورمی‌تپیدتااینکهسرانجامدر 12/8/66ازطرفبسیجمدارسبهجبههاعزامشدوبهآرزویدیرینهخودرسید.

بلهاوبهمنطقهحلبچهاعزامشدتاباچشمخودجنایت‌هایرژیممتجاوزبعثیعراقراببیند.عبدالمجیدباآنکهروحیلطیفوهنرمندانهداشت،بسیارشجاعونترسبود؛به‌طوریکهبه‌عنوانخط‌شکنبهقلبدشمنیورشبردوپسازرزمیبی‌امانبادشمنباپنجگلولهرگباردشمنندایحقرالبیک گفتوسینه‌سرخیدیگرازدیاردیزیچهبهخاکوخونغلطید.

 

 

 

 

وصیت‌نامه شهید عبدالمجید غلامی

بهنامنامیاللهپاسدارحرمتخونشهیدانوبهنامکسیکهنامشآرام‌بخشقلب‌هاوتسکین‌دهندةروح‌هاستوبهنامکسیکهازهمهبخشنده‌ترورحمکننده‌تروآمرزنده‌ترومهربان‌تراستوبهنامکسیکهتمامهستیوکیهانوکهکشانراآفریدوبهنامکسیکهانسانراازآبگندیدهآفریدوبهاومقامیدادکهحتیازاعلی‌‌علییننیز می‌تواندبالاتررود،واگربه طرفشیطانرودازحیواناتهمپست‌ترمی‌شود.

باعرضسلامبرآقاامامزمانحضرتمهدی(عج)کسیکهبرافروزندةحقوعدالتدرجهانی استکهپرازظلموزورشدهاست،وباعرضسلامبرنایببرحقشامامخمینیکبیراینپیرجمارانوشیرروزوزاهدشبوباعرضسلامبرقایممقامرهبریومردمشهیدپرورایرانکهبااستقامتدربرابردشمناناسلامتوانستندمشتمحکمیبردهانجنایتکارانبزنند.

وصیتخودرادرچندقسمتبیان می‌کنم:ازامتهمیشهدرصحنهمی‌خواهمکهتقاضایمرابهعنوانیکبرادرکوچک‌ترعملکنند:اول اینکه درهمهحالسپاسگزارخداوندباشید،همان‌طوریکهبوده‌ایدوهیچ‌وقتازیادخداغافلنشوید؛ دوم اینکه:همیشهودرهمهحالپشتیبانولایتفقیهورهبرکبیرانقلابباشیدکهاینامرباعثپیروزیاسلامومسلمیندرجهاناست؛ سوم اینکه همیشهودرهمهحالازجبهه‌هاوجنگپشتیبانی کنیدهمان‌طوریکه در این هشتسالپشتیبانی نموده‌اید وبامشکلاتمبارزهکنیدتامشتمحکمیبردهانابرقدرت‌هایخونخواربزنیدودرسیبهآنهابدهیدتادیگراجازةدخالتدرامورکشورهایدیگررابهخودندهندودرآخرایمردمگرامیازصلحیکهاینسازمان‌هایضدبشریبهمامی‌خواهندتحمیلکنندتابتواننداز طریقنوکرحلقهبهگوشخودصدامسپری برای جلوگیری از نابودیخودشان درست کنند،دوریکنیدوشماایمردمبهیادبیاوریدوقتیکهاینصدامجنایتکاربهایرانحملهکرد،هیچسازمانیحرفیازصلحنمی‌زد.ولیالانکهبحمداللهانقلاباسلامیبهپیروزیمی‌رسد،همةآنهادمازصلحمی‌زنند؛چوناینسازمان‌هاهمهزیرنظرابرقدرت‌هایجنایتکارهستند.آنهاخیالمی‌کنندکهباتحریمنظامیمی‌توانندایرانرابهصلحاجباریدرآورندمنبهشماایسازمان‌هایمحافظصلحلعنتیاعلاممی‌کنمتاخوندررگ‌هاوپیکرهایمانجریاندارد،دستازاینراهکهباخونصدهاهزارانشهیدآبیاریشدهاست،برنمی‌داریموتاآخریننفرایستادگیخواهیمکردتاجنایتکارانرابرسرجایشانبنشانیمومشتمحکمیبردهانآنهابزنیم،وتوایآمریکایجنایتکارکهباعثتمامجنگ‌هاو نفاق‌هابینملت‌هاشده‌ای،اولدرپشتصحنهکمککردیوحالمستقیماً ازطریقخلیجفارسمی‌خواهیدخالتکنی؛امابدانچنانپوزه‌اترابهزمینمی‌زنیمکهدیگریاریبلند‌شدننداشتهباشی؛همان‌طورکهدراینچندسالانقلابمشت‌هایمحکمیخورده‌ایوبلاییبهسرتاینبسیجیانمی‌آورندکهدرتاریخثبتشودوبهخواریوذلتازتویادشودومطمئنباشکهاینمردمشجاعوشهید‌پرورایرانهرگزازتوپوناوهایقویتوترسیبهدلندارند؛زیراآنهاایمانمحکموقدرتمنددارندوپشتیبانآنهاازهمهقدرتمندتراست.

ازپدرومادرواقوامطلبحلالیتمی‌کنموبسیاربسیاراززحمات شماتشکرمی‌کنمواز شما خواهش می‌کنم کهدرهمهحالبهیادخداوندباشیدوازاوغافلنشوید.درمراسمعزاداری‌امگریهنکنیدواگرگریهکردید،فقطبهیادعلی‌اکبرحسینگریهکنید؛زیراکهمنازفرزندانحسینعزیزترنبودمونیستموازشمامی‌خواهمکهافتخارکنیدکهدردامانخودتوانستندفرزندیتربیتکنیدکهادامه‌دهندةراهوخطحسینیباشد.ازولایتفقیهورهبریدستبر‌نداریدوکسیکهمی‌خواهدبهاسلامومسلمینضربهبزند،باقاطعیتمشتیبردهانشبزنیدوازبرادرانگرامی‌امطلبحلالیتمی‌کنمومی‌خواهمکهادامه‌دهندةراهم باشیدوپرچمپر‌افتخاراسلامرابرافرازید.همیشهدرس‌هایتانرابخوانیدکهآیندةاسلاموایرانبهآنهااحتیاجداردوازخواهرکوچک‌ترممی‌خواهمکهمانندحضرت فاطمهزهرا(س)باشیوتقواپیشهکنیودرس‌هایترابخوانی،وبازهمازهمگیخانوادهمی‌خواهمکهاز یادخداغافلنشویدوهیچوقتازبندگانخداانتظارکمکوبخششنداشتهباشیدوهمیشهامامامترایاریکنید؛همان‌طورکهتاحالیاریکرده‌ایدودرپایانازهمةآشنایانطلبحلالیتمی‌کنم.

والسلام

نوع مطلب :
برچسب ها : شهید عبدالمجید غلامی،
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :